Z4安卓网
当前位置: 首页 > 应用 > Nhac.vn
Nhac.vn

Nhac.vn

系统:安卓 类型:新闻阅读 更新时间:2019-05-08

好用 不好用

简介 资讯 攻略

Th?a thích nghe nh?c m?i lúc, m?i n?i
?ng d?ng nghe nh?c Imuzik cho phép ng??i dùng:
- ??ng b? nh?c t? kho nh?c c?a ?ng d?ng v? ?i?n tho?i m?t cách ??n gi?n & thu?n ti?n
- T?o & T?i nhi?u playlist v? ?i?n tho?i
- Nghe các bài hát có s?n trong ?i?n tho?i
- H? t? nghe offline khi ?i?n tho?i không k?t n?i m?ng
- L?u tr? kho nh?c t? t?o c?a ng??i dùng trên server, tránh ???c vi?c d? li?u b? m?t ho?c ph?i copy l?i khi ??i máy

Nhac.vn更新内容

修复了一些BUG。

展开全部介绍

应用截图

Nhac.vn截图
Nhac.vn截图
Nhac.vn截图
Nhac.vn截图
Nhac.vn截图
    抱歉,暂无此内容!
    抱歉,暂无此内容!

同类推荐 搞笑